Tur - 2016 - Hals

Generalforsamling 2016.

Generalforsamling afholdt på Hals hotel, torsdag den 26. maj 2016.

Alle medlemmer var mødt op.

1) Valg af dirigent:

Valgt blev Svend Johansen

2) Formandens beretning:

Vi har haft en oplevelsesrig og travl sæson 2015 og 16. Heldigvis igen med megen lidt sne og kulde gennem vinteren. Vi har igen nået at spille mange runder i efteråret og frem til nu. Tiden er bare fløjet af sted. Igen i år afholdes vores forrygende tur og generalforsamling i maj måned.

Sidste års generalforsamling blev jo som bekendt afholdt i forbindelse med turen til Husum i det nordlige Tyskland.

Vores Tysklands tur var en kæmpe oplevelse, og lærerig, idet enkelte medlemmer blev sat på prøve rent hukommelsesmæssigt. Adskillige medlemmer have erindrings – eller hukommelse problemer – LÆS: begyndende demens - idet op til flere medlemmer ikke var i stand til at huske, at vi havde været i Husum tidligere i vores golf liv.

Gad vide om den slags tab af hukommelse blive værre og værre som årene går.

Turen var arrangeret til alles tilfredshed. Der var således ingen skandaler på turen, der er værd at nævne her. Fødevarer og alkohol blev indtaget i rigelige mængder og golfbanerne og spillet var stort set tilfredsstillende over hele linjen.

Stor tak til tur arrangørerne Steen og Erhardt, og de øvrige, der var behjælpelige med div. for at få turen til at ”køre på skinner”.

Blot er det mig fortsat en gåde, når selv turarrangørerne under en inspektion i Tyskland - Læs: EW så ikke kunne huske, at han før havde været på Husum Golf baner for at spille.

Indbetalingerne til kassen har igen været på samme niveau som de seneste år. Afregningsmetoden er fremragende og bør efter min mening ikke ændres mere.

Vi har fundet god ordning med hensyn til også at kunne spille 9 huller og dermed være med på dagen.

Tak til vores kasserer - Mogens, der styrer regnskabet med kyndig hånd, lige som det er lykkedes Mogens at få opretter en ny hjemmeside, der efter min mening er fremragende. Vi vil have ”hele” felter på hele regnearket.

Stor tak også til Svend, for uden ham kom vi nok aldrig på banen. Han er fremragende og den bedste til at klare Golf Box.

Vi er jo også blevet enige om, at Julefrokosten går på tur, og en sådant var blevet sat i verden hos Jan og Pia.

Det var en fremragende Julefrokost, der vist nok bekom alle særdeles vel.

Nok til ganen og nok at spise og der var ikke sparet på noget, så spiritus og øl det flød i lange baner.

Det bliver svært at leve op til næste gang.

Medlemmer der mener at huske, at det måske er længe siden, at lige netop de ikke har afholdt en Julefrokost inden for de sidste år, bør således selv melde ud således: NU må det vist være min tur til at holde denne Julefrokost.

Jeg syntes som formand, at det er en glimrende ide, at der afholdes generalforsamling i forbindelse med vores årlige TUR, det være sig på et til udlandet og/eller et sted i Danmark.

Også i 2015/16 har der ikke været det store at se til som formand. Det er let at sidde på en formands stol, når der ikke er de store problemer i klubben. Tak til alle for det.

Året statuette tilfaldet Mogens Rubech. Stort tillykke med det. Birdies pokalen tilfalder Jan F. Henrichsen. Stort tillykke med det, og godt du lige sneg der foran MR på en af de sidste spillerunder. Det havde ikke været til at bære, såfremt MR skulle løbe med det hele.

Allerede nu kan jeg sige tak til Kuno og Jan, der i forening har arrangeret denne tur i det nordlige Danmark.

Tak til Svend for rundstykker og kage og tak til Erhardt og Steen for levering af køretøjer til turen. Afregning pr. km. sker som vanligt efter turen.

Forsyningsofficer Erhardt W. har igen leveret forsyninger gennem hele sæsonen, og lur mig om der ikke også er lidt til ganen også på denne tur. Traileren – den medbragte, er indkøbt af EW til formålet.

Ja igen. Hvor er det let at være formand i denne lille forening.

Kuno og Hanne har jo allerede bebudet, at der holdes komsammen i deres gårdhave i juli måned efter en golfrunde. Tak for indbydelsen. Vi glæder os.

Kan godt være, at vi til efteråret skal forsøge at lave en lille en dags tur et eller andet sted hen i vort smukke land.

Hvem afholder Julefrokost i år? Erhardt havde mandat med fra Inger og tilbød at åbne dørene for os i julemåneden.

Beretningen blev godkendt med applaus.

Referenten iler med at oplyse, at Erhardt kom ind på en suveræn 2. plads og i det kommende år bør tituleres med ”Don Erhardt”

3) Kassererens beretning:

Mogens fremlagde det reviderede regnskab og resultatopgørelsen, som i øvrigt kan aflæses på hjemmesiden.

Svend påpegede, at der var indtil flere fejl i regnskabet, idet udgifter i forbindelse med julefrokosten ikke var medtaget.

Ved senere revision viste det sig også, at et af de ærede medlemmer tidligere på året har betalt 6 kroner for lidt.

Alt i alt et sjusket arbejde af kassereren, der lovede bod og bedring og absolut akkuratesse i fremtiden.

Regnskab blev godkendt med alvorlige anmærkninger.

4) Kontingent m.v.:

Der indkom forslag fra terrassebestyrelsen, der ønskede PEDRO-ordningen (der blev indført ved sidste års generalforsamling) afskaffet. Da det trods store protester fra Ernst og Mogens blev vedtaget, er den gældende kontingentopkrævning, således:

Ved fravær fra den i fællesskab planlagte golfrunde opkræves 60,- kr.

Startgebyr er 30,- kr.

Ved færre point end 36, betales 2 kr. pr point.

Ved flere point end 36, betaler alle de andre deltagere på dagen 1,- kr. pr. point.

Ved birdies på sommergreens betaler alle andre deltagere på dagen 5,- kr. pr. birdie.

Ved spil på vintergreens betales 5,- kr. medmindre man laver mindst 1 birdie.

Der kan stadig spilles 9 huller, men det betyder opkrævning af 60,- kr.

Det tilstræbes, at vi spiller 1 søndag pr. måned, herunder at Ry-banen tages i

5) Valg af formand:

Ernst Jensen ikke på valg (er på valg næste år)

6) Valg af kasserer:

Mogens Rubech blev – trods alt - enstemmigt genvalgt.

7) Udvalg:

Erhardt blev igen valgt som formand for forsyningstjenesten.

Ernst er stadig valgt som booking-formand for de næste 10 år, men har jf. formandens beretning indgået en alliance med Svend.

Kuno og Jan blev genvalgt for tilrettelæggelse af TOUR 2017.

8) Uddeling af pokal og præmier:

Mogens vinder af statuetten.

Erhardt blev en flot nr. 2 - kun 164 point efter vinderen.

Jan vandt birdievognen

9) Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogle forslag.

10) Eventuelt:

Svend foreslog, at Erhardt ved næste generalforsamling tildeles æresmedlemstitlen. Stor enighed i forsamlingen og forslaget er sendt i udvalg hos bestyrelsen.

Svend efterlyste en lidt bedre logistik i forbindelse med bl.a. årets tur. Taget til efterretning af turudvalget.

Kuno foreslog, at der skulle ske ekstra indbetaling, hvis årets tur(e) bliver dyrere end indestående på kontoen.

Forsamlingen så ingen anden udvej end at give Kuno ret.

Mogens foreslog, at vi kunne prøve at lave afregning efter netto-slagspil-reglen. Forsamlingen var tøvende, grænsende til det afvisende, over forslaget.

Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for en myndig og kompetent ledelse.

Referent: Mogens

Vedrørende årets tur henvises til Golftur 2016