Tur-2012-Husum

Referat af generalforsamling i Golfoptimisterne, afholdt den 22. juni 2012, på Landhotel Paulsen, Husum.

Tilstede : Paul, Kuno, Ernst, Erhardt, Steen, Bo, Mogens og Svend.


Valg af dirigent.

Bo blev enstemmigt valgt

Valg af referent.

Svend blev enstemmigt valgt

Formandens beretning.

Mogens berettede om, at det havde været et langt år. Vi kunne have spillet 55 gange (som vi også har betalt for), men Kong vinter kom i vejen for os med 11 gange.

Ydermere spillede vi ikke 3 uger i juli måned.

Sidste års generalforsamling blev som bekendt afholdt i Silkeborg. Det var væsentligt billigere for klubkassen, end når vi tager ”udenbys’ og slår os løs. Klubkassen har bestemt også haft gavn af dette. Dejligt med overskud i foreningen.

Formanden omtalte vores fælles fornøjelse ved at spille sammen, selvom vi måske er ved at blive en ”ældreforening”. Han hentydede her til, at nogle medlemmer helst vil leje bil når der spilles golf.

Han omtalte også Steens tilbud fra tidligere år om køb af trøje med SGC-logo. Ingen af de tilstedeværende har gjort brug af Steens tilbud endnu.

Mogens sluttede sin beretning af med at erkende, at det havde været et nemt år at være formand i, måske skyldtes det, at han har været udsendt til Solskinsøen mange måneder i det forgangne år.

Beretningen blev godkendt med applaus.


Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab.

Ernst kunne oplyse, at regnskabet havde det rigtig godt. Vi har en kassebeholdning på kr. 21.608,99.

Alle har betalt indtil dato. Når vi har betalt for den tur vi p.t. er på, forventes kassebeholdningen af være på 5.500-6.000 kr.

Regnskabet blev godkendt med applaus.


Fastlæggelse af kontingent.

Der fremkom igen i år forskellige forslag til ændring af kontingent/gebyr. Der var ikke meget nyt i de fremkomne forslag, så konklusionen blev at vi fortsætter uændret.


Valg af formand og Kasserer.

Formand stadig Mogens, da han ikke var på valg.

Ernst genvalgt som kasserer.

Begge valg blev bekræftet med stående ovationer fra generalforsamlingens øvrige deltagere.


Valg af udvalgsformænd

Formanden skulle selv have været tour-formand, men pga. udstationering til Solskinsøen, havde han overdraget dette til Steen. Stor tak til Steen for det udførte arbejde.

Erhardt blev – uden modkandidat – valgt til at fortsætte som chef for forsyningstjenesten. Spørgsmålet er, om han ikke ved næste generalforsamling bør vælges som ”ÆRESFORSYNINGSFORMAND”, OG AT DETTE GÆLDER FOR LIVSTID!!


Uddeling af pokal

Svend blev den lykkelige indehaver af statuetten frem til næste generalforsamling.

For sin præstation modtog han 2 fl. god rødvin.


Indkomne forslag

Generalforsamlingen var blevet indvarslet med meget kort varsel. Derfor var der ikke indkommet nogen forslag.

Generalforsamlingen vedtog dog enstemmigt, at det ikke skulle have nogen betydning i forhold til vore vedtægter.


Eventuelt

Vi besluttede følgende:

Ingen spil i juli måned afregnes til kassen.

Svend bestiller tid som sædvanlig.

Dog skal man selv sørge for at: slette sig i golfbox, hvis man ikke kommer og spiller.

Alle spiller EDS i weekenden

Det tilstræbes at spille mindst én søndag hver måned.

Mht. til spilletidspunkt ville nogle spille kl. 7,00 andre kl. 13,00. Vi satser på at gå ud hver gang mellem kl. 9,00 og 10,00.

Svend meddelte, at det var sidste år han var fast ”tids-booker”. Andre skulle også have muligheden for at være afhængig af at bestille tid hver fredag eller lørdag aften kl. 20,00, for at kunne få de gode tider.

Og han mener det.


Mogens kunne herefter afslutte generalforsamlingen med en stor tak til alle for deres indsats i løbet af året, herunder ikke mindst Erhardt for levering af 16 kasser øl og Svend for booking.

For referatet

Svend