Tur-2011-Hjerting

Referat af generalforsamling i Golfoptimisterne afholdt på restaurant Hjerting Strandhotel torsdag den 26. maj 2011.


Til stede: Kuno, Svend, Steen, Erhardt, Bo, Ernst, Mogens og Poul.


1. Valg af dirigent - Bo blev enstemmig valgt.


2. Valg af sekretær - Mogens blev enstemmig valgt.


3. Formandens – beretning

Svend oplyste, at vi havde været samlet 39 gange i det forløbne golf-år og at kong Frost (ikke ham der hedder Bo til fornavn) havde holdt os fra banen 11 gange.

Ved året start var der ca. 12.000,- kr. i klubkassen og i dag (inden spisningen) var der ca. 30.000,- kr. Formanden henviste til en tidligere generalforsamlingsbeslutning, hvoraf fremgik, at der ikke måtte være en negativ beskrivelse af klubmedlemmerne på hjemmesiden (de kan dog kun ses af brugerne – altså os – ref.)

Bo lovede at kigge på det – eller også kunne nogen jo lave det om.

Formanden henledte også opmærksomheden på sidste års beslutning om en evt. Portugaltur.

Husk tilkendegivelse om deltagelse til formanden inden den 1. juli 2011.

I øvrigt kunne formanden konstatere, at det gik stille og roligt – som det plejer.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.


4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Ernst konstaterede, at alt i regnskabet var i sin skønneste orden – som det plejer og regnskabet var vist nok blevet revideret.

Vi startede sæsonen med 11.966,64 kr. og har indspillet så meget, at vi nu har 29.686,42 kr. Der mangler dog en opkrævning. Herfra skal trækkes turens forbrug med greenfee, præmier og udgifter til mad og drikke.

Alle tal vil fremgå af hjemmesiden.


5. Fastlæggelse af kontingent

Enstemmigt vedtaget at der er uændret kontingent baseret på vores indtil nu anvendte udregningsmodel. Som sædvanlig kom der flere forslag på banen:

40,- kr. i startgebyr for alle og dermed 70,- kr. for udeblivelse.

Slut med beregningerne – der skal i stedet betales 500,- kr. pr. mand pr. mdr.

Antal puts skal indgå i beregningerne.

Megen diskussion, der endte med at kontingentet fortsætter uændret.

Derudover diskussion om vi evt. skal ha’ et højere ambitionsniveau med flere ture og evt. med påhæng. Enighed om at det er en herreklub, hvor kontingentet matcher klubbens ture. Såfremt der ønskes ture med damerne, så sker det uden for klubbens økonomi.


6. Valg af formand/kasserer.

Mogens blev valgt med applaus. Ernst ikke på valg.


7. Valg af udvalgsformænd.

Mogens blev valgt som den kommende sæson tour-guide.

Erhardt blev igen valgt som formand for forsyningstjenesten.

Bo valgt som formand for kommunikation.


8. Uddeling af pokal og præmier.

Ernst vandt suverænt årets golfoptimist. Den havde desværre igen brækket benene og lå på sygestuen. Ernst lovede den istandsat. Ernst modtog en dejlig vingave og de nye golfregler.

nr. 2 Kuno – vingave

nr. 3 Erhardt – ølgave

nr. 4 Mogens – bog om dejlige øl

nr. 5 Svend – 3 bolde og golfreglerne

nr. 6 Bo – den store vinbog

nr. 7 Steen – bog ”Fra oldtiden til nu” en Krønike

nr. 8 Poul – bog ”Håndbog for halvgamle mænd”

Mogens for flest birdies – ølgave


9. Indkomne forslag. Ingen.


10. Eventuelt.

Bo holdt et længere indlæg om golfregler og hvorfor de skal overholdes.

Alle var selvfølgelig fuldstændig enige og kunsten udi ”franske markeringer” skal forfines(, så de tjener deres formål uden at blive opdaget -ref.)

Formanden takkede for indlægget og henledte opmærksomheden på, at udover golfreglerne, så skal klubbens vedtægter også efterleves.

Husk beslutningen om, at alle medlemmer tilkendegiver senest den 1. juli 2011, om der er opbakning til en tur til Portugal.

Ernst, Erhardt og Steen har leget med muligheden for at alle medlemmer udstyres med sponsorbetalt klubtøj.

Steen meddelte, at han er sponsor for en blå trøje med SGC-logo til alle medlemmer. Ret henvendelse til Ian i proshoppen.

Ernst og Erhardt arbejder videre med evt. bukser og poloer.

Formanden afsluttede mødet med at takke for go ro og orden.

Tak til Bo for god mødeledelse og stor tak til Steen for det generøse tilbud og til Ernst og Erhardt for forarbejdet.

Derudover takkede alle medlemmer Poul og Steen for deres bidrag til kassen, idet de ikke betaler greenfee.