2019-Nordjylland

Generalforsamling 2019.

Generalforsamling afholdt onsdag den 22. maj 2019 i sommerhuset: Olgavej 8, 9480 Løkken.

1) Valg af dirigent:

Valgt blev Svend Johansen

2) Formandens beretning:

Årene driver af sted som skyerne på himlen. Sådan også med 2018 og til nu i foråret 2019.

Igen ikke megen sne, men dog en del kulde gennem vinteren. Vi har igen nået at spille mange runder i efteråret og frem til nu og kassen er igen fyldt godt op.

Vi har i år besluttet, at den årlige tur skulle være til det nordlige Danmark, nærmere bestemt Blokhus – Pandrup – området.

I det herrens forår 2018 havde vi jo valgt at forlægge vores golfturnering og generalforsamling til Melrose i Skotland. Steens og Jan var primus motor på denne tur, der alt i alt forløb helt og aldeles fremragende, ligesom de store forventninger, der var sat til denne tur. Vi havde i mange år ønsket at komme samlet til dette smukke sted. Vi ved, at Juletræer har været og er familien Damkildes halve liv, og nu lige pludselig var vores drøm om en tur til Skotland gjort til virkelighed. Stor tak til initiativtageren formanden, der igen og igen blev ved med at tale om en sådan tur til det smukke Scotland. En stor tak til Jan og Steen, der jo lagde et stort arbejde i at få selve turen til at køre på skinner.

Generalforsamling blev således afholdt i lokaliteterne, hvor vi boede. Et sted, der var helt perfekt til en flok gutter som os, der både spiser og drikker meget, når det lige passer ind. Det var perfekt vejr, og vi fik selvfølgelig en stor rundvisning af Steen på Juletræsfarmen, hvor der jo henstår hele 1.200.000 juletræer i alle størrelser. Vi var en tur i Edinburgh, hvor vi var på slottet og på rundtur i byen. Perfekt vejr og en skøn by. Vi var og en tur nordover, hvor vi rundede Inverness og Lock Lomond, rundede Ford Williams og videre sydover gennem den smukke natur der er oppe i højderne.

Der blev selvfølgelig også spillet golf på flere baner, der helt og fuld lever op til deres ry som nogle af verdens bedste.

Stor tak for turen til alle. Den var uforlignelig.


Igen i år, og i mange år før dette har vi været til ”SLÅ KATTEN AF TØNDEN” hos Gitte og Steen.

Det er altid festligt og med god mad og rigeligt at drikke. Tak for denne tradition, som vi glæder os til hvert eneste år.

Steen – husk at berette for Gitte.


Vi har fundet god ordning med hensyn til også at kunne spille 9 huller og dermed være med på dagen. Er indføjet i vedtægterne.

Gaveregler er vedtaget og indført på hjemmesiden under ANDET

Tak til vores kasserer - Mogens, der styrer regnskabet med kyndig hånd. Hjemmesiden kører perfekt med opdateringer via Mogens. Vi har fået ”hele” felter på hele regnearket. Og vi har nu også fået Vinterscores indført, der således fremgår af regnearket.

Også igen stor tak også til Svend for at sætte os ud i GOLF BOX, for uden ham kom vi nok aldrig på banen. Stor tak til Steen også, fordi du klarer at SÆTTE OS UD om onsdagen.

Julefrokosten blev i 2018 afholdt hos Inger og Svend. Et fremragende arrangement, der som vanligt går over i historien hvad angår drikke og spise. Tak for det til Ingen og Svend. I 2019 går turen til Hanne og Ernst. Så må vi se, om de kan leve op til disse standarter.

Det er ikke nemt at være formand. Der skal i løbet af året tages stilling til en masse ting, som medlemmerne syntes skal ændres. Ting der skal ændres lige netop til deres fordel i forbindelse med spillet på golfbanen.

Lige er der jeg som formand nødt til at stå fast, selv om det i sidste ende meget vel kan koste mig formandsposten, som jeg selvsagt et meget glad for at sidde på. Så skal vi sparre og så skal vi bruge, og det hele kan skifte tre gange på en uge. Men det er jo sådan, at alting går op, der kun kronen der går ned. Derfor og lige derfor må formanden skære igennem, når der er nogen der vil have snablen ned i kassen. De må være en grænse.

Jeg vil alligevel sige tak til bestyrelsen, der fuldt og helt levet op til dagens standarter hvad bestyrelsesarbejde angår. Her er der ingen slinger i valsen og formanden bliver altid bakket fuldt og helt op, når bestyrelsen er samlet.

Dette og lige dette er medvirkende årsag til, at formanden ikke endnu er kommet til at lide af PTSD. (Post Traumatisk Stress Syndrom).

Tak for det.

Der er igen i det forløbne år ikke brugt midler til bestyrelsesmøder og lignende. Alt der er fortæret til disse møder er betalt af egen lomme. Kan dette afstedkomme, at der i fremtiden kunne blive tale om, at formanden skal have udbetalt telefonpenge og/eller en gang imellem have tilladelse til for foreningens midler, at købe en ny mobiltelefon.

Året statuette tilfalder igen Mogens Rubech. Stort tillykke med det. Skal vi have lavet nogle nye regler, så en spiller ikke kan vinde mere end 2 gange. Det trist for spillet og sammenholdet, at Mogens igen og igen løber med det hele. Vi er nødt til at ændre på tingene, så vi kan få andre navne på pokalen.

Æresmedlem – er jo et begreb der er kommet for at blive. – jf. § 9 i vedtægterne.

Igen i år vil vi udnævne et sådant medlem. Det er ikke fordi der er så mange at tage af, men lidt har også ret. Det er således enstemmigt vedtaget at udnævne en person, der altid går forrest, i hvert tilfælde hvad angår scores og derved manglende betaling til kassen. Men hvad – han SIDDER jo også selv på regnskabet og kan således bare rette til, hvis det lige kniber. Sidst blev som bekendt udnævnt Steen Damkilde. Udnævnelsen giver den udnævnte retten til at blive på den post han foretrækker, så længe han selv ønsker det.

  1. Han er en fremragende til at komme ud fra uheldige lejer i skoven. For fanden, hvorfor skal jeg altid være så uheldig. Bolden min ligger altid bag et træ.
  2. Han deltager altid helt og fuldt i golfspillet, så det der med 60,- er ikke lige ham. Så det er ikke der vi henter pengene til vores fælles kasse.
  3. Han er altid villig til at ændre noget på vores hjemmeside, som han troligt opdaterer hver uge. Er det kun fordi han selv ligger nr. 1 hele tiden.
  4. Så Mogens - derfor bl.a. udnævnes du herved til Æresmedlem af Golfoptimisterne. Stort tillykke med det.

Forsyningsofficer Erhardt W. har igen leveret både til tiden og i rigelige mængder gennem hele sæsonen, og lur mig om der ikke også er lidt til ganen også på denne tur.

Han er fortsat i besiddelse af en trailer, der gør stort gavn i mange sammenhænge, bl.a. på en tur som denne.

Hvem er det nu der afholder Julefrokost i år 2019? Jo det er Hanne og Ernst der står for tur.

Festlisten er opdateret på hjemmesiden.

Det var med stor sorg, at vi hørte meddelelsen om Paul Nielsens død først i februar 2019. Paul var en god kammerat og en god golfspiller, og jeg/vi mindes mange gode stunder i hans selvskab på golfbanen og i forbindelse med mange fester og de mange ture vi har været på. Paul blev bisat tirsdag den 12. februar 2019 kl. 1430 fra Mariehøj Kirke.

Æret være Pauls minde.

Endnu er stor sorg har ramt os i år. Den 20. marts 2019 kort før midnat afgik Jan Fischer-Henrichsen ved døden efter lang tids sygdom. Kort efter vores tur sidste år i Scotland, konstateredes det, at Jan havde svært ved at spise og synke sin mad. En senere undersøgelse viste, at der var opstået kræft i Jans spiserør.

Siden denne konstatering viste det sig, at kræften udviklede sig, og til trods for kemobehandling, lykkedes det ikke at få styr på sygdommen.

Jan blev bisat fra Vestre Kirkegård fredag den 29. marts 2019 kl. 1300.

Æret være Jans minde.

Lad os holde 1 minuts stilhed for de 2 gæve gutter.

Ernst – Formand.

3) Kassererens beretning:

Mogens fremlagde det reviderede regnskab, som i øvrigt kan aflæses på hjemmesiden.

Regnskab blev godkendt med applaus.

Stor tak til Svend og især Ernst for at være kasserere på turen og stå for betalingerne af egen lomme og udforme turregnskab til kassereren.

4) Kontingent m.v.:

Af uransagelige årsager var der ikke nogen, der ønskede udregningsmetoden for kontingentudregningen ændret.

Det betyder, at vi benytter den udregningsmetoden, som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 14. januar 2017:

Alle medlemmer i klubben får udregnet ugens kontingent afhængigt af dagens udfald, hvor mindst 2 medlemmer har spillet.

Såfremt man ikke deltager i ugens spil eller kun deltager i 9 huller, indføres der en Pedro ordning.

Pedro udgør 14 point på 9 huller.

Startgebyr er 30,- kr.

Ved færre point end 36, betales 2 kr. pr point.

Ved flere point end 36, betaler alle de andre 1,- kr. pr. point.

Ved birdies på sommergreens betaler alle andre 5,- kr. pr. birdie.

Ved spil på vintergreens, hvor der er mindst 1 birdie, betales 5,- kr., medmindre man selv laver mindst 1 birdie.

Ved eagle, betaler alle andre 50,- kr.

Hvis vejrliget betyder, at vi ikke kan/vil spille opkræves 60,- kr. for alle.

Det tilstræbes, at vi spiller 1 søndag pr. måned, herunder at Ry-banen tages i betragtning.

5) Valg af formand:

Ernst Jensen blev valgt – igen – igen.

6) Valg af kasserer:

Mogens Rubech ikke på valg

Svend Johansen blev valgt som revisor.

7) Udvalg:

Svend er formand for alle finansielle anliggender og nu også revisor.

Erhardt er fortsat formand for forsyningstjenesten.

Ernst er stadig valgt som booking-formand for de næste 8 år, men har jf. en tidligere formandsberetning indgået en alliance med Svend.

Steen er formand for sommerhusudvalget i Nordjylland.

Kuno blev IGEN valgt for tilrettelæggelse af TOUR 2020.

8) Uddeling af pokal og præmier:

Mogens igen vinder af statuetten.

Mogens igen vinder af også birdievognen.

9) Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogle forslag.

10) Eventuelt:

På opfordring fra medlemmerne vil formanden formulere en ændring af vedtægternes § 3, idet vi p.t. ikke er 8 medlemmer.

Dirigenten takkede medlemmerne for god ro og orden.

Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for en fremragende ledelse af generalforsamlingen og overrakte en flaske god spansk rødvin, som dirigenten klogeligt straks donerede til foreningens medlemmer.

Formanden takkede i øvrigt alle medlemmerne for at lægge øre til.

Referent: Mogens