Vedtægter

LOVE FOR DEN SELSKABELIGE FORENING

”Golfklubben af 17. februar 2001”


§ 1

Foreningens navn er ”Golfklubben af 17. februar 2001”, i daglig tale ”Golfoptimisterne” med hjemsted på Silkeborg Golf Club baneanlæg.

§ 2

Foreningens formål er at samle medlemmerne 1 gang om ugen ud i golfspillets ædle kunst og mindst 1 gang om året tage på planlagt tur. Samværsformen er primært golfspillet og efterfølgende kammeratligt arrangement med spisning og eventuelt ophold.

Foreningens generalforsamling afholdes i forbindelse med dette arrangement.

§ 3

For at blive medlem, skal man være fuldgyldigt medlem af Silkeborg Golf Club i Silkeborg.

Foreningen består af op til 8 medlemmer.

Alle medlemmer skal indordne sig og tildeles et arbejdsområde til gode og gavn for foreninger. Arbejdsområderne tildeles på den årlige generalforsamling.

Der oprettes en prioriteret venteliste på eventuelt optagelse af nye medlemmer.

§ 4

Kontingent – mødegebyr, fraværsgebyr og andre betalinger - fastsættes på generalforsamlingen og opkræves kontinuerligt af kassereren, der fører nøje regnskab med det skyldige og opkrævning af samme.

Medlemmernes indbetalinger – kontingent, mødegebyr, fraværsgebyr og andre betalinger skal så vidt muligt bruges under/ved den årlige generalforsamling. Eventuelt overskud overføres til det efterfølgende år.

Et medlem kan bringe en anden person i spil – såfremt man ikke har mulighed for deltagelse.

Pågældende SKAL godkendes af de ærede medlemmer og der er i princippet vetoret.

Kontingent, mødegebyr, fraværsgebyr og andre indbetalinger fra den fraværende kan overføres til denne deltager efter aftale.

§ 5

Ethvert medlem, som efter generalforsamlingens skøn, direkte eller indirekte skader foreningens interesser ved upassende optræden eller handling, kan på en generalforsamling ekskluderes af foreningen. Eksklusion er betinget af, at 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

§ 6

Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af formanden og kassereren.

§ 7

Formanden og kassereren vælges for 2 år. (Det første år vælges kassereren for et år.)

Formanden og kassereren må ikke være på valg samme år.

Andre udvalgsformænd, herunder revisionsformanden vælges for 1 år.

Årsarrangementsformanden udpeger eventuelt yderligere medlemmer til at bistå med det årlige arrangement.

Kun medlemmer er valgbare.

§ 8

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, skal afholdes hvert år i forbindelse med et arrangement.

Samme dag/dage afholdes kammeratligt samvær.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved indkaldelse til det årlige arrangement med mindst 30 dages varsel.

Dagsordenen skal som minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af sekretær.
  3. Formandens beretning.
  4. Kassererens beretning - fremlæggelse af revideret regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent og andre betalinger.
  6. Valg af formand/kasserer.
  7. Valg af udvalgsformænd.
  8. Uddeling af pokal og præmier.
  9. Indkomne forslag.
  10. Eventuelt.

Beslutninger sker ved almindelig stemmeflerhed.

Beslutninger skal altid ske ved håndsoprækning.

Ved ændringer af foreningens vedtægter kræves, at 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Et medlem kan kun stille med en (1) fuldmagt.

§ 9

En generalforsamling kan, såfremt 4/5 af de fremmødte stemmer herfor, udnævne et medlem af foreningen som æresmedlem.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst en tredjedel af medlemmerne fremsender skriftlig anmodning derom til formanden, og angiver forhandlingsemne.

§ 11

Foreningen har hjemmesiden: www.golfoptimisterne.dk.

Hjemmesiden opdateres jævnligt med aktuel information om foreningens gøremål og økonomi.

§ 12

Bestemmelse af foreningens opløsning kan ske ved en særlig indvarslet generalforsamling og en eventuel opløsning af foreningen fordrer, at 4/5 af de fremmødte stemmer herfor.

Ved opløsning af foreningen tilfalder dens formue medlemmerne i ligelige andele.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, fredag den 17. februar 2001.